Müdürlüğümüzce; kentimizin sorumluluk alanımızdaki yerleşme alanlarının onaylı imar planlarına uygun gelişmesi ve hayata geçirilmesi işlemleri yürütülmektedir. 

Çalışmalarımız yasa, yönetmelikler bütününde; parselasyon, tevhid- ifraz vb. gibi imar uygulamalarının incelenerek görüş verilmesi, sonuçlarının kayıtlara aktarılması, parsellere ait imar durumunun belirlenmesi, muvakkat inşaat, irtifak hakkı tesisi kurulması gibi taleplerin Belediye encümenine sunulması, Koruma Yasası kapsamında korunacak yapıların röleve, restorasyon projelerine ön onay yapılması, yapı ruhsatı düzenlenmesi, mevcut yapılarda tadilat ruhsatı verilmesi, ruhsat yenilemesi işlemleri yapılması, istinad duvarı, tamirat ve çevre tanzimi vb. Gibi işlemlerle ilgili izinlerin verilmesi, yapı yapılması aşamasında yapı denetimi mevzuatı kapsamında yapıların denetimi, yapılara yapı kullanma izni düzenlenmesi, tesisat ve asansör muayene raporu verilmesi işlemlerinin yürütülmesini kapsar. 

ÖNEMLİ BİLGİLER
 • İmar kanununa, imar planına, yönetmeliklere, Türk Standartlarına bilimsel ve teknik kurallara aykırı ve ruhsatsız yapı yapılamaz
 • Yapıya ruhsat alınması için mal sahipleri veya yasal vekili tarafından müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • Yapıları ruhsatlandırma işlemleri 3194 sayılı imar kanun, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.
 • Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununa tabi değildir.
 • Binayı kullananların otopark ihtiyacını parselinde karşılaması esastır. Parselinde gerekli otopark yeri düzenlenmedikçe yapı ruhsatı, düzenlenen otopark yeri tesis edilmedikçe de yapı kullanma izni verilmez.
 • Otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler Belediye Meclis kararı ile belirlenmiştir.
 • 8 daire ve 800 (dahil olmak üzere) m2’yi geçen yapılarda sığınak yeri ayrılması zorunludur.
 • Parsel içinde istinad duvarı yapılması gereken hallerde Müdürlüğümüze müracaat edilerek ruhsat alınması gerekmektedir.
 • İnşaat ruhsatı alınmadan hafriyat yapılamaz. İnşaat ruhsatı alınmadan önce hafriyat yapılması istenirse Müdürlüğümüzden izin alınması gerekir, aksi takdirde 3194 sayılı yasanın 42.madde hükümleri uygulanır.
 • Su basman vizesi olmadan üst katlara devam edilemez, aksi takdirde imar kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılır.
 • Yapının kaba inşaatı ikmal edilip sıvaları yapılmadan önce ısı yalıtım ve kaba inşaat vizesi alınması zorunludur.
 • Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun yapılmasını denetlemek 4708 sayılı yasaya göre Yapı Denetim Kuruluşlarının görevidir.
 • Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi adına müteahhidi ve inşaatı denetler.Düzenlenen hakediş raporlarının ödenebilmesi için yapı sahibinin imzası aranmaktadır.
 • Mimari proje müelliflerinin fikir ve sanat eserleri kanunu gereği yasal hakları saklıdır.
 • Yapıya ruhsat alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde başlanması zorunludur. İnşaasına 2 yıl içinde başlanmayan yapının ruhsatı hükümsüz hale gelir, inşasına başlandığı halde 5 yıl içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar ruhsatsız yapı sayılır.
 • Ruhsat süresi dolmadan ruhsat yenilemesi amacıyla yapılan başvurular ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.
 • Yapı ruhsatı almış yapıda değişiklik yapılması da ruhsata tabidir. Ancak, taşıyıcı sistemi etkilemeyen, dahili tadilatlara ve tamiratlara ayrıca ruhsat tanzim edilmez, Müdürlüğümüze başvurularak arşiv projelerine işlenmesi yeterlidir. Ortak mahallerde yapılacak tüm tadilatlarda kat malikleri kurulunun tamamının izni gereklidir.
 • Yapının bitim tarihi, Yapı Kullanma İzni (Oturma Raporu) aldığı tarihtir.
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

Temel Vizesi : Ruhsat almış binaların temel seviyesinde beton atılmadan önce bina ebatlarının çekmelerinin, temel yüksekliğinin , temel ve kolon donatılarının, sömel kesitlerinin tasdikli betonarme projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek , uygunluğu halinde yapılan vizedir. 

İstenilen Belgeler Nelerdir ?
 • Dilekçe
 • İmar durumu
 • Plankote

Müdürlüğümüzce Yapılan Kaba İnşaat ve Isı Yalıtım Vizesi: Ruhsat alınıp inşasına başlanan aplikasyon, temel ve subasman vizeleri yapılan yapının kaba inşaatı ikmal edilip sıvaları yapılmadan önce onaylı ısı yalıtım projesine göre uygunluğu denetlenerek yapılan vizedir. 
İstenen Belgeler Nelerdir?
 • Dilekçe
 • Yapı denetim şirketinin kaba inşaatın projelere ve yürürlükteki standartlara uygun yapıldığının denetlendiğini belirtir rapor.
İMAR DURUMU 
İmar Durumu Nedir? 
Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar durumu ile sadece proje tanzim edilebilir , inşaat yapılamaz.
İmar Durumu İçin İstenilen Belgeler nelerdir?
 • Dilekçe
 • Tapu fotokopisi
 • Varsa Çap (Plan örneği)